ART MIAMI NEW YORK, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI NEW YORK, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI NEW YORK, Sous Les Etoiles Gallery, 2015

RICHARD CALDICOTT ART MIAMI NEW YORK, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI NEW YORK, Sous Les Etoiles Gallery, 2015